แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต 1

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17901


สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12
นายวัชระ  สิงห์โตทอง
Mr. Watchara  Singtothong
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
โทร.0-2577-3375
E-mail :ptm01@ldd.go.thนายไลซันต์  ตั้งภูมิ
Mr. Laisun tancphum

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
โทร. 037-391298
E-mail :nyk01@ldd.go.th


นางรุจิราภรณ์ ปันปวง
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
โทร. 036-689850
E-mail :lri01@ldd.go.th


นายวิโรจน์  ชูช่วย
Mr. Wirote  Choochuay
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
โทร. 034-355189
E-mail : npt01@ldd.go.thนายวิญญู เสมียนรัมย์
Mr. Winyou Sameanram

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
โทร. 036-733126
E-mail :sri01@ldd.go.thนายไพโรจน์  ประสิทธิ์นอก
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
โทร. 035-454081
E-mail :spb01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายผดุงศักดิ์  เฉลิมชาติ
Mr. Phadungsak  Chalermchat
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
โทร. 035-949871
E-mail :atg01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นางสาวรัตติยา  โตจีน
-
ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
โทร.    056-466978
E-mail :cnt01@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายประชา ตามสมัคร
Mr. Pracha  Tamsamak

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
โทร. 02-595-0626
E-mail :nbt01@ldd.go.th


นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
โทร. 02-1744002-3
E-mail :smp01@ldd.go.thนายชัยชนะ บัวชุม
Mr. Chaichana  Buachum

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
โทร. 036-699367
E-mail :sbr01@ldd.go.thนายศักดา  จันทร์แก้ว
Mr. Sakda  Jankeow

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-930659
E-mail :aya01@ldd.go.thนายพินิจ  งาเนียม
Mr. Pinit  Bganeam
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร. 02-453-2216-7
E-mail : bkk01@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน