แนะนำผู้บริหาร-ผู้อำนวยการส่วนกลาง

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17899

นายฆนนาท ภู่กรรณ์
Mr. Kananart  Phukun
ตำแหน่ง  เลขานุการกรม
โทร. 0-2579-5128
E-mail : ofs_1@ldd.go.th


นางปวีณา  แสงเดือน
Mrs. Paweena  Sangduen
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 0-2941-2608
E-mail : psd_1@ldd.go.th


นางกัญญาภัค  ทองจันทร์
Mrs. Kanyapak  Thongchan
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0-2579-2583
E-mail fid_1@ldd.go.th


นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา
Ms. Phanphit Buangnawa

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทร. 0-2579-1096
E-mail pld_1@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 
Mrs. Chunphen  Larpchitr
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร. 0-2941-2131
E-mail : cit_1@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายประเสริฐ  เทพนรประไพ
Mr. Prasert  Tepnarapai
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
โทร. 0-2941-2924
E-mail : ord_1@ldd.go.th


นายสถิระ  อุดมศรี
Mr. Satira  Udomsri
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
โทร. 0-2579-5122
E-mail : oss_1@ldd.go.th


นางสาวสุมิตรา วัฒนา
Ms. Sumitra Watana

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
โทร. 0-2561-3521
E-mail : osd_1@ldd.go.thนายสมโสถติ์ ดำเนินงาม
Mr. Somsot Dumnoenngam

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทร. 0-2579-0904
E-mail : osm_1@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายธนากร  นาเชียงใต้
-
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2941-2116
E-mail : oed_1@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายอาทิตย์  ศุขเกษม
Mr. Arthit  Sukhkasem
ตำแหน่ง 
  ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
โทร.  0-2562-5119
E-mail : sbd_1@ldd.go.th


นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ 
Mr. Somsak  Sukchan
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
โทร.  0-2579-2270
E-mail :  lpd_1@ldd.go.th


นางสาวปภาดา  ฟูรังษีโรจน์
Ms. Paphada  Foorangseeroj
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. 02-5792529
E-Mail : aud_1@ldd.go.th


นางสาววิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์
Ms. Wisetlak  Pongchan
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 02-5797740
E-Mail : adg_1@ldd.go.th


ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายอัธยะ  พินจงสกุลดิษฐ
Mr. Attaya Phinjongsakuldit

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ
โทร. 1760 ต่อ 2205
E-Mail : slc_1@ldd.go.th


ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน