ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17864


การเรียกใช้งาน  ผ่าน Web Application

program


               โมบายแอปพลิเคชัน "ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย" เป็นแอปพลิชันที่ใช้สำหรับเกษตรกรค้นหาผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ที่ส่งมาให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจวิเคราะห์


วัตถุประสงค์

               - ให้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำและปุ๋ย ที่กรมพัฒนาที่ดินตรวจวิเคราะห์ย้อนหลัง
               - เกษตรกรและผู้สนใจสามารถค้นหาผลการวิเคราะห์ย้อนหลังได้ด้วยตนเอง จากชื่อเกษตรกร ผู้ส่งตัวอย่าง หรือสถานที่เก็บตัวอย่างดิน ผ่านแอปพลิเคชัน                  


ประโยชน์ที่ได้รับ

               - เกษตรกรทราบคุณสมบัติของดินในพื้นที่ของตนเอง ใช้เป็นข้อมูลวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
               - เกษตรกรสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังด้วยตัวเอง เพื่อนำไปขอรับคำปรึกษาจากนักวิชาการในการวางแผนการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสม
               - ผู้สนใจที่ไม่เคยส่งดินมาตรวจวิเคราะห์ สามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ค้นหาผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของตนเองได้ (หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ควรส่งตัวอย่างดินให้กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจวิเคราะห์โดยตรง)                  


ข้อมูลที่ให้บริการ

               - ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
               - ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
               - ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย
               - สรุปผลรวมการให้บริการวิเคราะห์ดินตามปีงบประมาณ
               - รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างดิน ตัวอย่างปุ๋ย เพื่อนำส่งวิเคราะห์ บริการดาวน์โหลดเอกสารใบส่งตัวอย่างดินเพื่อขอรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน

     

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาที่ดิน