คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17835


               การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือการบริหารราชการสมัยใหม่ที่จะช่วยให้องค์การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ตามนัยของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผ่นดิน ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 เช่นในเรื่องของภาระรับผิดชอบ (Accountability) เพื่อตอบคําถามหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้อํานาจรัฐและการใช้เงินแผ่นดินว่าก่อให้เกิดประสิทธิผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการหรือไม่ อย่างไรและเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนให้บุคลากรทุกระดับในองค์การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การหรือหน่วยงานภายในองค์การเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดการประเมิน  เพื่อทราบถึงผลลัพธ์การดำเนินการทั้งผลดี  ผลร้าย  ความล้มเหลว  ความสำเร็จและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนั้นการมีระบบการวัดและประเมินด้วย KPI จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์การทั้งความสำเร็จ หรือความล้มเหลวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดินมีดังต่อไปนี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559


คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด (Cascading) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบประมาณ 2559


แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด IPA ปี 2559

- สพข.1          - สพข.2         - สพข.3         - สพข.4

- สพข.5          - สพข.6         - สพข.7         - สพข.8

- สพข.9          - สพข.10       - สพข.11       - สพข.12


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2550


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551-2554  ตามแนวทาง HR Scorecard


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549


แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2547

รายละเอียดการลงนามระหว่างรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน :