ระบบสมาชิก

กฎ กติกา มารยาท ในการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ ldd.go.th

ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้อ่านกฎ กติกา มารยาท ในการสมัครสมาชิกแห่งนี้ ก่อนที่จะกดปุ่มยอมรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของที่นี่ หากท่านได้อ่านแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ สามารถเลือกกดปุ่มไม่ยอมรับเพื่อออกจากระบบการสมัคร แต่หากท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" แล้ว เราถือว่าท่านได้รับทราบกฎ กติกา เงื่อนไขต่างๆ ของเราเป็นอย่างดีแล้ว และยินดีที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินดีที่จะรับบทลงโทษแต่โดยดี

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ ldd.go.th

กรุณาอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ผู้สมัครสมาชิกจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่จริง ในการสมัครสมาชิกกับกรมพัฒนาที่ดิน หากทางเราตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครสมาชิกมิได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการกับท่านทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ในการตั้งชื่อผู้ใช้ (username) จะต้องไม่ตั้งชื่อที่ดูแล้วเข้าข่ายหรือเกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ เช่น admin webmaster programmer หรืออื่นๆ ที่ชวนให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดไปในทางนี้ได้ รวมถึงห้ามตั้งชื่อที่ส่อไปในทางลามกและหยาบคาย
  3. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน กรุณาอย่านำ username และ password ไปให้ผู้อื่น ทางเราจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายในบุคคลของท่าน หากตรวจสอบพบว่า มีการแจกจ่าย password ให้ผู้อื่น
  4. ห้ามผู้สมัครสมาชิกนำ username และ password ไปจำหน่าย หรือหาประโยชน์ทางการค้า
  5. ผู้สมัครสมาชิกไม่สามารถนำบริการของเราไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมถึงนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทุกประเภท หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน อนึ่ง ในกรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการละเมิดกฎดังกล่าว ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ ldd.go.th แต่ประการใด
  6. กรมพัฒนาที่ดิน ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือระงับบริการชั่วคราวตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกปิดเป็นความลับ ไม่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้

ความเป็นลิขสิทธิ์

  1. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ที่เขียนและปรากฏอยู่ในหน้าบุคคลของท่านสมาชิกใดๆ ก็ตาม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาชิกนั้นๆ โดยชอบธรรม
  2. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ที่เขียนและปรากฏอยู่ในส่วนของพื้นที่สาธารณะส่วนรวม เช่น เว็บบอร์ด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางกรมพัฒนาที่ดิน
  3. ทางกรมพัฒนาที่ดิน ไม่มีนโยบายสนับสนุนการก๊อปปี้ เลียนแบบ ทำซ้ำ ผลงานของผู้อื่นโดยที่เจ้าของผลงานไม่ได้รับทราบ การกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมาชิกควรหลีกเลี่ยง ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นอันเกิดจากสมาชิก

โปรดอ่าน

เมื่อท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" แล้ว ทางเราถือว่าท่านได้รับทราบกฎ กติกา ของเราทุกข้อทุกประการโดยทันที ฉะนั้นก่อนกดปุ่มยอมรับ กรุณาทำความเข้าใจกับกฎ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ในละเอียดถี่ถ้วนก่อน หากสมาชิกที่ไม่ทำตามกฎที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าว ทางกรมพัฒนาที่ดินขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยอมรับ ไม่ยอมรับ