หน้าข่าว

ประชุมหารือการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19

วันที่ 10 กันยายน 2564

               วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการกองสำนักที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19 ระหว่าง สมาคมดินโลกและกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธาน ในวาระ “การขับเคลื่อนสมุนไพรไทยต้าน Covid-19” เพื่อให้ประชาชนคนไทย มีสมุนไพรพื้นบ้านราคาถูก รับประทานต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน
               นายกสมาคมดินโลก เปิดเผยว่า... “ปัจจุบัน ชุมชนได้มีการนำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น นำมาประกอบอาหาร และใช้เป็นยารักษาโรค จึงส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งต่อไปจะเป็นการยกระดับให้มีหมอประจำบ้าน ตำรับยาทุกครัวเรือน แต่เกษตรกรไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร จึงอยากให้ทางกรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร ทำการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ โดยให้นักวิชาการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพดิน ทำการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ได้คุณภาพของสมุนไพรที่ดี และผลผลิตเพิ่มขึ้น”
               ทางด้าน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า... “กรมพัฒนาที่ดิน เริ่มขับเคลื่อนการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานในภูมิภาคดำเนินการจัดทำแปลงขยายพันธุ์พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ชุมชนต่างๆ รวมทั้ง เครือข่ายหมอดินอาสา ตั้งเป้าหมายไว้ 1,000,000 กล้า ภายในเดือนธันวาคม 2564 และให้หน่วยพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด เข้าไปตรวจสอบคุณภาพดิน แนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน ในแปลงที่จะปลูกพืชสมุนไพรของชุมชนต่างๆ ซึ่งจะได้คุณภาพของการผลิตพืชสมุนไพร และผลผลิตที่มากขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรไทย โดยใช้พื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชสมุนไพร และให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบ ปลูกพืชสมุนไพรใช้เป็นยาต้านโรคต่างๆ ในพื้นที่ของตนเอง”
               นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือในเรื่องการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” : Halt soil salinization, boost soil productivity 5 ธันวาคม วันดินโลก ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ด้วยความร่วมมือในการจัดงานจาก กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินโลก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน






 

EventGallery105264 EventGallery105265 EventGallery105266 EventGallery105267 EventGallery105268 EventGallery105269 EventGallery105270 EventGallery105271 EventGallery105272 EventGallery105273 EventGallery105274 EventGallery105275 EventGallery105276 EventGallery105277 EventGallery105278
 • EventGallery105264
 • EventGallery105265
 • EventGallery105266
 • EventGallery105267
 • EventGallery105268
 • EventGallery105269
 • EventGallery105270
 • EventGallery105271
 • EventGallery105272
 • EventGallery105273
 • EventGallery105274
 • EventGallery105275
 • EventGallery105276
 • EventGallery105277
 • EventGallery105278

รูปข่าว