หน้าข่าว

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบแข่งขันเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

วันที่ 13 กันยายน 2564

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบแข่งขันเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (รายละเอียดเพิ่มเติม) [13 กันยายน 2564]

รูปข่าว