หน้าข่าว

ประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก 9th Global Soil Partnership Plenary Assembly (GSP PA9)

วันที่ 09 กันยายน 2564

               วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (9th Global Soil Partnership Plenary Assembly : GSP PA9) ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ. 2564 ในฐานะประเทศสมาชิก FAO ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูตฝ่ายเกษตร สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม และผู้แทนถาวรไทย ประจำ เอฟ เอ โอ (Permanent Representative of Thailand to FAO) ทำหน้าที่ประธาน GSP
               ซึ่งประเทศไทย กล่าวชื่นชม GSP สำหรับความพยายามในการพัฒนาโครงการหมอดินในระดับโลก ที่มีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและความรู้เกี่ยวกับการจัดการดินอย่างยั่งยืน (Soil Sustainable Management) ให้กับเกษตรกร โดยประเทศไทยได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
               1. ปัจจุบันประเทศไทยกำลังดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง (กัมพูชา จีน สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม) โดยได้รับทุนสนับสนุนกองทุนจากประเทศจีน ซึ่งไทยได้สนับสนุน Soil test kits เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร และสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรในภูมิภาค
               2. ในฐานะที่ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการและพัฒนาโครงการหมอดิน และยินดีที่จะให้การสนับสนุนด้านเทคนิค รวมถึง Soil test kits แก่ GSP และต้องการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศที่สนใจทั่วโลก
               3. ให้ความเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการของ GSP ในช่วงระหว่างปี 2021-2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการดินอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาการอย่างยั่นยืน SDGs


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery105253 EventGallery105254 EventGallery105255 EventGallery105256 EventGallery105257 EventGallery105258 EventGallery105259 EventGallery105260 EventGallery105261
  • EventGallery105253
  • EventGallery105254
  • EventGallery105255
  • EventGallery105256
  • EventGallery105257
  • EventGallery105258
  • EventGallery105259
  • EventGallery105260
  • EventGallery105261

รูปข่าว