หน้าข่าว

เปิดการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS”

วันที่ 08 กันยายน 2564

               วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นายสากล ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS” โดย นายชูเกียรติ คำโสภา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม กล่าวรายงานที่มา ความสำคัญของการจัดอบรม เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้เรื่องหลักการและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  และกระบวนการดำเนินการกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฎิบัติได้ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จัดโดย สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

               ในการอบรม มีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม” โดย #นางพรพนา โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 การถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการดำเนินงานของกลุ่มฯ  รวมทั้งแบ่งกลุ่มและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างกลุ่ม การจัดทำระเบียบ  กฎกติกา บทลงโทษของกลุ่มฯ  ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งฝึกทำแผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส (แบบฟอร์ม F2) เพื่อให้สมาชิกเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งขับเคลื่อนกลุ่มไปสู่เป้าหมายการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS สู่ความปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่ความยั่งยืน

รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

EventGallery105228 EventGallery105229 EventGallery105230 EventGallery105231 EventGallery105232 EventGallery105233 EventGallery105234 EventGallery105235 EventGallery105236 EventGallery105237 EventGallery105238 EventGallery105239 EventGallery105240 EventGallery105241 EventGallery105242 EventGallery105243
 • EventGallery105228
 • EventGallery105229
 • EventGallery105230
 • EventGallery105231
 • EventGallery105232
 • EventGallery105233
 • EventGallery105234
 • EventGallery105235
 • EventGallery105236
 • EventGallery105237
 • EventGallery105238
 • EventGallery105239
 • EventGallery105240
 • EventGallery105241
 • EventGallery105242
 • EventGallery105243

รูปข่าว