หน้าข่าว

ประชุมเพื่อชี้แจงสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

               วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความชื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564
               โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการส่งเสริมความซื่อตรงในหน่วยงานต้นสังกัด เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ พัฒนาและกำหนดรูปแบบโมเดลการเสริมสร้างความซื่อตรงฯ ให้ขยายผลในวงกว้าง พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายความซื่อตรงภาครัฐ ในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย เป็นการยกระดับการยอมรับของประเทศไทยในสายตาขององค์การระหว่างประเทศที่มีต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาล ในด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม


EventGallery105044 EventGallery105045 EventGallery105046
  • EventGallery105044
  • EventGallery105045
  • EventGallery105046

รูปข่าว