หน้าข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ก้าวพอดี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

headerเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ก้าวพอดี 2564 "ฟื้นตัวอย่างมั่นคงก้าวต่ออย่างยั่งยืนheader


        สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) จัดเวทีเสวนาออนไลน์ ก้าวพอดี 2564 "ฟื้นตัวอย่างมั่นคงก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: Resilient and Sustainable Growth)" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่าย ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ SDGs ต่อการพัฒนาประเทศ

         ระยะเวลาการจัดงานเสวนา : ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564

         กำหนดการงานเสวนาออนไลน์ ก้าวพอดี 2564 "ฟื้นตัวอย่างมั่นคงก้าวต่ออย่างยั่งยืน

รูปข่าว