หน้าข่าว

ประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

               วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เข้าร่วมการประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 โดยมี นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10,14 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ภาพ/รายงาน : นางสาวปัทมาพร  ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4


EventGallery104725 EventGallery104726 EventGallery104727
  • EventGallery104725
  • EventGallery104726
  • EventGallery104727

รูปข่าว