หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

               วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน และข้าราชการกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา โดยมีพลเอกอาชาไนย ศรีสุข เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมาธิการฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
               โดยในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ชี้แจงข้อมูลความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งหมด 6 ด้าน มีความเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3. ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งหมด 23 ด้าน มีความเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 7 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาการเกษตร 2. ความมั่นคง 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 4. การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 5. การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 6. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 7. การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ สำหรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด–19 ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล (Smart Tumbon) 2. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ และ 3.โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 รวมทั้งชี้แจ้งข้อมูลโครงการจัดทําแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของกรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery104426 EventGallery104427 EventGallery104428 EventGallery104429 EventGallery104430 EventGallery104431 EventGallery104432 EventGallery104433
  • EventGallery104426
  • EventGallery104427
  • EventGallery104428
  • EventGallery104429
  • EventGallery104430
  • EventGallery104431
  • EventGallery104432
  • EventGallery104433

รูปข่าว