หน้าข่าว

ร่วมเสวนาและพบปะหมอดินอาสา ในการอบรมโครงการหมอดินอาสา 4.0

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

               วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเสวนาและพบปะหมอดินอาสา ในการอบรมโครงการหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร “การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตรร่วมกับการใช้เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน” ปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom จากกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย จัดอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายการทำงานของหมอดินอาสา ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร และการติดตั้งและใช้งานระบบรดน้ำอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่หมอดินอาสา ด้านการบริหารจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย นำความรู้จากประสบการณ์ การฝึกอบรมจากกรมพัฒนาที่ดิน การศึกษาทดลองด้วยตนเองประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งให้กำลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรและพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวไกลต่อไป


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery104425 EventGallery104418 EventGallery104419 EventGallery104420 EventGallery104421 EventGallery104422 EventGallery104424
  • EventGallery104425
  • EventGallery104418
  • EventGallery104419
  • EventGallery104420
  • EventGallery104421
  • EventGallery104422
  • EventGallery104424

รูปข่าว