หน้าข่าว

รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 09 กรกฎาคม 2564

               วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสุมลมาลย์ จงดี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และข้าราชการในสังกัด รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ในโอกาสทรงทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท 2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ 4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ 5) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด 6) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการปลูกพืชผัก และไม้ผล ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปจัดทำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านพัฒนาที่ดินในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนรวมถึงชุมชนที่เข้ามาศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วย โดยส่งเสริมการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน เน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และการใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว ปุ๋ยคอก เศษพืชผักผลไม้ เพื่อใช้ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนพึ่งตนเองได้ และเป็นการใช้เศษของเหลือให้เกิดประโยชน์
               โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
EventGallery104389 EventGallery104390 EventGallery104391 EventGallery104392 EventGallery104393 EventGallery104394 EventGallery104395
  • EventGallery104389
  • EventGallery104390
  • EventGallery104391
  • EventGallery104392
  • EventGallery104393
  • EventGallery104394
  • EventGallery104395

รูปข่าว