หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

               วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นคณะกรรมการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโครงการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการขอตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ กปร.) โดยใช้หลักเกณฑ์ คือ แผนงานโครงการที่ขอตั้งหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้องเป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน ความคุ้มค่าในการลงทุน คุณลักษณะและราคาควรเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบบที่จัดหาควรเป็นระบบเปิดสามารถพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกได้ ความสอดคล้องระหว่างจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ โดยประธานฯ ให้หน่วยงานที่จัดทำคำขอฯ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 1) การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรมพัฒนาที่ดิน (Data Governance) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการยกร่างแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และคัดเลือกชุดข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับจัดทำแนวปฏิบัติ คือ ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลการใช้ที่ดิน และข้อมูลป่าไม้ถาวร 2) ความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน และจัดทำร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 3) ความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตามประสิทธิภาพระบบ AI Chatbot : คุยกับน้องดินดี ซึ่งได้มีการประชุมติดตามการใช้งาน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ 4) การรับทราบความสอดคล้องของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และ 5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซบอร์ เป็นต้น


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery104288 EventGallery104289 EventGallery104290 EventGallery104291 EventGallery104292 EventGallery104293 EventGallery104294 EventGallery104295 EventGallery104296
  • EventGallery104288
  • EventGallery104289
  • EventGallery104290
  • EventGallery104291
  • EventGallery104292
  • EventGallery104293
  • EventGallery104294
  • EventGallery104295
  • EventGallery104296

รูปข่าว