หน้าข่าว

ประธานการประชุมติดตามประสิทธิภาพระบบ AI Chatbot : คุยกับน้องดินดี ครั้งที่ 2 เป็นรายหน่วยงาน : กองแผนงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

                วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามประสิทธิภาพระบบ AI Chatbot : คุยกับน้องดินดี ครั้งที่ 2 เป็นรายหน่วยงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนา AI Chatbot โดยมี กองแผนงาน และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อติดตามประสิทธิภาพการใช้งาน AI Chatbot ในประเด็นคำถาม/คำตอบ ให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุมกับเนื้อหา/ข้อมูลตามโครงสร้างการทำงานของ AI และระบบบริหารจัดการ AI Chatbot : Knowledge Management Portal สามารถ Train ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ AI Chatbot มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

                กองแผนงาน ได้สะท้อนผลจากการใช้งาน AI Chatbot ในส่วนที่เป็นผู้รับบริการ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำคำตอบจากกอง/สำนัก ซึ่งต้องมีการสังเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อให้เกษตรกร/ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย โดยประธาน ได้มอบหมายให้ กองแผนงาน ตั้งประเด็นคำถามที่พบบ่อยและเกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับสนับสนุนงบประมาณ และคีย์เวิร์ดสำคัญต่างๆ เช่น โครงการพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ บ่อจิ๋ว UNCCD ฯลฯ รวมถึง ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงในด้านเทคนิค สำหรับ Train AI Chatbot เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับคำตอบที่เจาะจง กระชับ ถูกต้อง ตรงประเด็นกับคำถามต่อไป


       รายงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


EventGallery104183 EventGallery104184 EventGallery104185 EventGallery104186 EventGallery104187 EventGallery104188 EventGallery104189 EventGallery104190 EventGallery104191 EventGallery104192
  • EventGallery104183
  • EventGallery104184
  • EventGallery104185
  • EventGallery104186
  • EventGallery104187
  • EventGallery104188
  • EventGallery104189
  • EventGallery104190
  • EventGallery104191
  • EventGallery104192

รูปข่าว