หน้าข่าว

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2564 และรับมอบนโยบายจาก นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

           วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2564 และรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานจาก นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงประเด็นของการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในส่วนของการขุดสระเก็บน้ำ ที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ โดยเร่งรัดให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพิจารณาแก้ไขรูปแบบสระตามความเหมาะสม โดยการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องตกลงกันในราคาที่เป็นธรรม โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

           ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้แจ้งให้ทราบถึง การติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เตรียมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สภาผู้แทนราษฎร) โดยคราวนี้ผู้แทนที่ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการจะต้องเคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การนำเสนอความสำเร็จการดำเนินงานพัฒนาที่ดินของพื้นที่ การจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร 30 ชนิด เพื่อจัดกลุ่มพืชในการวางแผนสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชสมุนไพรไทย การตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร (เฉพาะราย) การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน และการเป็นองค์กรดิจิทัล พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ อาทิ 1) ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขุดสระน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไป 2) ฐานข้อมูลการโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 3) การเตรียมการเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก นอกจากนี้ ได้ร่วมกันหารือการขับเคลื่อนโครงการ Smart Tambon ให้เป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานภาคี และการติดตามผลการใช้ LDD Test Kit ปฏิบัติงานตรวจสอบดินของกรมพัฒนาที่ดิน


       รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมEventGallery104166 EventGallery104167 EventGallery104168 EventGallery104169 EventGallery104170 EventGallery104171 EventGallery104172 EventGallery104173 EventGallery104174 EventGallery104175 EventGallery104176 EventGallery104177 EventGallery104178 EventGallery104179 EventGallery104180 EventGallery104181 EventGallery104182
 • EventGallery104166
 • EventGallery104167
 • EventGallery104168
 • EventGallery104169
 • EventGallery104170
 • EventGallery104171
 • EventGallery104172
 • EventGallery104173
 • EventGallery104174
 • EventGallery104175
 • EventGallery104176
 • EventGallery104177
 • EventGallery104178
 • EventGallery104179
 • EventGallery104180
 • EventGallery104181
 • EventGallery104182

รูปข่าว