หน้าข่าว

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ของทั้ง 2 หน่วยงานในการปฏิบัติร่วมกัน โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
               ทางด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจที่สำคัญในด้านการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยกำหนดนโยบายวางแผนการใช้ที่ดินและการบริหารจัดการดินและที่ดินให้มีศักยภาพในการผลิต อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการผลิตและการให้บริการชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ อาทิ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข หมุดหลักฐานแผนที่ ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ แผนที่เขตป่าไม้ถาวร แผนที่ดินและสภาพการใช้ที่ดิน และแผนที่ความลาดชันเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
               ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการบูรณาการความร่วมมือด้านการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา มาแล้วกว่า 20 หน่วยงาน


ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทางกรมพัฒนาที่ดินยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการใช้แผนที่หรือข้อมูลแผนที่ ตามกรอบแห่งความร่วมมือของบันทึกข้อตกลง ต่อไป”


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery104165 EventGallery104152 EventGallery104153 EventGallery104154 EventGallery104155 EventGallery104156 EventGallery104157 EventGallery104158 EventGallery104159 EventGallery104160 EventGallery104161 EventGallery104162 EventGallery104163 EventGallery104164
 • EventGallery104165
 • EventGallery104152
 • EventGallery104153
 • EventGallery104154
 • EventGallery104155
 • EventGallery104156
 • EventGallery104157
 • EventGallery104158
 • EventGallery104159
 • EventGallery104160
 • EventGallery104161
 • EventGallery104162
 • EventGallery104163
 • EventGallery104164

รูปข่าว