หน้าข่าว

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป


                      จากเดิม     :     aw0200@mhesi.go.th

          เปลี่ยนแปลงเป็น     :     saraban@mhesi.go.th

รูปข่าว