หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 29 เมษายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมายังกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จากห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ในเรื่องการจำแนกประเภทที่ดิน ซึ่งประเด็นสำคัญเป็นการแจ้งให้ทราบถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพัฒนาที่ดินดังนี้ 1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 2) การจำแนกประเภทที่ดิน จังหวะสระแก้ว และจังหวัดนครพนม 3) การเร่งรัดการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด เนื้อที่ประมาณ 6.3 ล้านไร่ รวมทั้งการพิจารณาแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เก็บรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร ตามเดิมที่มอบให้กรมป่าไม้รับไปดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 และพิจารณาการจำแนกประเภทที่ดิน “ป่ายางลำห้วยแม่จันต์” “ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข 86” “ป่ายางหัก-เขาปุ้ม” จังหวัดเพชรบุรี และ “ป่าไม้แก่น” จังหวัดปัตตานี โดยจำแนกออกเป็นประเภทที่ต้องรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร และเพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103678 EventGallery103679 EventGallery103680 EventGallery103681 EventGallery103682 EventGallery103683 EventGallery103684 EventGallery103685 EventGallery103686 EventGallery103687 EventGallery103688 EventGallery103689 EventGallery103690
 • EventGallery103678
 • EventGallery103679
 • EventGallery103680
 • EventGallery103681
 • EventGallery103682
 • EventGallery103683
 • EventGallery103684
 • EventGallery103685
 • EventGallery103686
 • EventGallery103687
 • EventGallery103688
 • EventGallery103689
 • EventGallery103690

รูปข่าว