หน้าข่าว

เปิดการฝึกอบรม การกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน และการจัดการห้องปฏิบัติการดินที่ดี

วันที่ 26 เมษายน 2564

               วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน และการจัดการห้องปฏิบัติการดินที่ดี” ภายใต้โครงการ “Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการห้องปฏิบัติการที่ดี เทคนิคการใช้เครื่องมือ รวมถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อกำหนดมาตรฐานวิธีการทดสอบดินของประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถนำประโยชน์ไปใช้ทางการเกษตร เพื่อการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพ
               ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้จัดการห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และอาจารย์จากเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 100 ท่าน โดยจัดอบรมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดินไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินประเทศไทย 39 แห่งทั่วประเทศ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery103657 EventGallery103658 EventGallery103659 EventGallery103661 EventGallery103662 EventGallery103663 EventGallery103664 EventGallery103665 EventGallery103666 EventGallery103667 EventGallery103668 EventGallery103669
 • EventGallery103657
 • EventGallery103658
 • EventGallery103659
 • EventGallery103661
 • EventGallery103662
 • EventGallery103663
 • EventGallery103664
 • EventGallery103665
 • EventGallery103666
 • EventGallery103667
 • EventGallery103668
 • EventGallery103669

รูปข่าว