หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 21 เมษายน 2564

               วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564 ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ โดยมี นางปวีณา แสงเดือน ผอ.กกจ. เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ปี 2564 ของ สำนักงาน ป.ป.ช.  ซึ่ง การประเมินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการ ให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯรายงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพ     : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103636 EventGallery103637 EventGallery103638 EventGallery103639 EventGallery103640 EventGallery103641 EventGallery103642 EventGallery103643 EventGallery103644 EventGallery103645
  • EventGallery103636
  • EventGallery103637
  • EventGallery103638
  • EventGallery103639
  • EventGallery103640
  • EventGallery103641
  • EventGallery103642
  • EventGallery103643
  • EventGallery103644
  • EventGallery103645

รูปข่าว