หน้าข่าว

ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการผ่านระบบประชุมทางไกล

วันที่ 19 เมษายน 2564

               วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการผ่านระบบประชุมทางไกลของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 (นายเจริญ ชื้อตระกูล)และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามคืบหน้าเรื่องร้องเรียนต่อ ก.ธ.จ.บุรีรัมย์  กรณีถนนสาธารณะชำรุด การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)ในภาพรวม การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ การตรวจราชการตามมาตรการ 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมารายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


EventGallery103613 EventGallery103614 EventGallery103615
  • EventGallery103613
  • EventGallery103614
  • EventGallery103615

รูปข่าว