หน้าข่าว

ประชุมหารือการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร

วันที่ 20 เมษายน 2564

               วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมหารือการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร กับ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก และ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน และการประชุมออนไลน์ (Web Conference) ไปยัง  GBDI    ประเด็นการหารือในเรื่องโครงการและงานวิจัยที่กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการร่วมกับ GBDI ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) การศึกษาประสิทธิภาพของนาขั้นบันไดตามชนิดของวัตถุต้นกำเนิดและสภาพภูมิประเทศ  2)การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกลเพื่อติดตามความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่นาข้าว และ 3)การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำสำหรับวางแผนปลูกข้าวในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น นครสวรรค์ และน่าน  และ โครงการที่อยู่ระหว่างการประสาน ได้แก่ การบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
               ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน และ GBDI หารือการจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) และแนวทางการพัฒนางานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยเบื้องต้นจะดำเนินโครงการนำร่อง 2 โครงการ คือ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และ โครงการ ระบบ e-Service ข้อมูลคุณภาพดินระดับประเทศ


รายงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาพ     : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery103585 EventGallery103586 EventGallery103598 EventGallery103600 EventGallery103601 EventGallery103602 EventGallery103603 EventGallery103604 EventGallery103605 EventGallery103606 EventGallery103607 EventGallery103608 EventGallery103609 EventGallery103610
 • EventGallery103585
 • EventGallery103586
 • EventGallery103598
 • EventGallery103600
 • EventGallery103601
 • EventGallery103602
 • EventGallery103603
 • EventGallery103604
 • EventGallery103605
 • EventGallery103606
 • EventGallery103607
 • EventGallery103608
 • EventGallery103609
 • EventGallery103610

รูปข่าว