หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก

วันที่ 08 เมษายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564 โดยประธานแจ้งให้ทราบว่า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงตอบรัับการเป็นองค์ประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งสถานที่จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 และจะมีพิธีเปิดงานโดยรััฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
               จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณา การคัดเลือกหัวข้อภาษาไทยของงานวันดินโลก ปี 2564 (จากที่ FAO กำหนดมา คือ Halt Soil Salinization, boost soil productivity) พร้อมด้วย (ร่าง)แนวทางการทำงานวันดินโลก การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 การแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำหนังสือวันดินโลก ปี 2563 และการส่งผลงาน ปี 2563 เข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2564 ประธานมีข้อเสนอแนะว่า ให้จัดทำหนังสั้น "กว่าจะมาเป็นทุ่งกุลาร้องไห้" เพื่อรำลึกถึงการบุกเบิกของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ที่จะทำให้พื้นที่ทะเลทราย กลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของโลก และเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดงานวันดินโลกในปีนี้ การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2564 ขอให้ตั้งคณะทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ทุกหน่วยงานในประเทศ ร่วมส่งผลงาน เข้าประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นผลงานของประเทศไทย ส่งประกวดชิงรางวัลฯ ระดับนานาชาติ โดยมี รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก คณะทำงานวันดินโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103544 EventGallery103545 EventGallery103546 EventGallery103547 EventGallery103548
  • EventGallery103544
  • EventGallery103545
  • EventGallery103546
  • EventGallery103547
  • EventGallery103548

รูปข่าว