หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 08 เมษายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน และคำสั่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ในระดับชาติ/ ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 – 2565 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรายงานความก้าวหน้าด้านงบประมาณดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ปี 2563 และการจัดทำแผนการขับเคลื่อนภาคเกษตรปี 2564 (โครงการเกษตรอินทรีย์) ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งพิจาณาถึงแผนแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายระดับชาติ แผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินปี 2564 การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวโน้มและทิศทางการรายงานข้อมูลพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามเป้าหมายของปี 2565 และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเชิญชวนเกษตรกรให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการดินดีเกษตรอินทรีย์ ให้คนไทยบริโภคเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดี และทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
               ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวมนทิชา สรรพอาสา ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศต่างๆ มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) : เกษตรอินทรีย์ ข้อกำหนดวิธีการผลิตพืชอินทรีย์ และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 คณะทำงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน และถ่ายทอดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน ทั่วประเทศ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103530 EventGallery103531 EventGallery103532 EventGallery103533 EventGallery103534 EventGallery103535 EventGallery103536 EventGallery103537 EventGallery103538 EventGallery103539 EventGallery103540 EventGallery103541 EventGallery103542 EventGallery103543
 • EventGallery103530
 • EventGallery103531
 • EventGallery103532
 • EventGallery103533
 • EventGallery103534
 • EventGallery103535
 • EventGallery103536
 • EventGallery103537
 • EventGallery103538
 • EventGallery103539
 • EventGallery103540
 • EventGallery103541
 • EventGallery103542
 • EventGallery103543

รูปข่าว