หน้าข่าว

เปิดการประชุมการจัดทำระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 08 เมษายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดและให้โอวาทในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน” โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มจากสำนักส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ผ่านระบบ Web Conference การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนากระบวนงานของหน่วยงานรวมทั้งการกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงและสามารถขับเคลื่อนทิศทางและแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2565-2570) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำการออกแบบกระบวนงานและกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนงาน ให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อพัฒนากระบวนงานให้เกิดประสิทธิผลและสามารถสร้างระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103518 EventGallery103519 EventGallery103520 EventGallery103521 EventGallery103522 EventGallery103523 EventGallery103524 EventGallery103525 EventGallery103526 EventGallery103527 EventGallery103528 EventGallery103529
 • EventGallery103518
 • EventGallery103519
 • EventGallery103520
 • EventGallery103521
 • EventGallery103522
 • EventGallery103523
 • EventGallery103524
 • EventGallery103525
 • EventGallery103526
 • EventGallery103527
 • EventGallery103528
 • EventGallery103529

รูปข่าว