หน้าข่าว

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร

วันที่ 08 เมษายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ปี 2563 ประเภท “นักบริหารภาครัฐ/ภาครัฐวิสาหกิจ” จากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “AGGIE Day?64 หรือ รวงทองคืนทุ่ง ปี 64” โดยมีนิสิตเก่าคณะเกษตรร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ    
               สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร ได้คัดเลือกจากผลงานที่เป็นประจักษ์ในด้านต่าง ๆ โดย นายสถาพร ใจอารีย์ เป็นนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 39 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้ทรัพยากรดินของประเทศไทย คงใช้ประโยชน์ได้ดี โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การใช้มาตรการเพื่อเป็นการป้องกัน ฟื้นฟู บำรุงรักษา และปรับปรุงดิน เพื่อให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ดี ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัย ที่เป็นส่วนสนับสนุนของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การติดตามสถานการณ์การชะล้างพังทลายของดิน การจัดทำแผนที่เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
               นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการสินค้าเกษตรผ่านการใช้แผนที่ เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ร่วมบูรณาการการดำเนินงานเพื่อจัดสรรที่ดินทำกินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งประธานเลขานุการกลุ่มความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชียภายใต้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) นับเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานด้านทรัพยากรดินระดับประเทศและนานาชาติ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery103506 EventGallery103507 EventGallery103508 EventGallery103509 EventGallery103510 EventGallery103511 EventGallery103512 EventGallery103513 EventGallery103514 EventGallery103515 EventGallery103516 EventGallery103517
 • EventGallery103506
 • EventGallery103507
 • EventGallery103508
 • EventGallery103509
 • EventGallery103510
 • EventGallery103511
 • EventGallery103512
 • EventGallery103513
 • EventGallery103514
 • EventGallery103515
 • EventGallery103516
 • EventGallery103517

รูปข่าว