หน้าข่าว

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

     งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเปิดนิทรรศการ "๙ ใน ๙ สิ่งสัมพันธ์ฝนหลวง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง"

กิจกรรมภายในงาน

     - นิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง"
     - โครงการฝนหลวง ผลงานภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
     - การประกวดภาพจิตรกรรม ประจำปี 2563 ในหัวข้อ ฝนหลวง สืบสาน รักษาต่อยอด
     - การฉายภาพยนต์ ๙ ใน ๙ สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง
     - การชิม ช้อป ของอร่อยในแต่ละภาค

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
     ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รูปข่าว