หน้าข่าว

งานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

วันที่ 04 ธันวาคม 2563

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันดินโลกครั้งที่ 7 ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ กว่า 60 หน่วยงาน ซึ่งในปี 2563 สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก กำหนดหัวข้อการจัดงาน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” โดยให้ความสำคัญของนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใหญ่ ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ในระบบนิเวศ และก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน

     กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดิน การเสวนาเครือข่ายหมอดินอาสาเรื่องการพลิกฟื้นผืนดิน ฝ่าวิกฤตโควิด - 19 การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษา และต่อยอด การจัดการดินอย่างยั่งยืน ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแสดงระบบนิเวศดิน น้ำ ป่า และสิ่งมีชีวิตในดิน มีกิจกรรมของเยาวชน การประกวดโต้วาที การเล่านิทาน การประกวดวาดภาพชิงรางวัล นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และอื่นๆ อีกมากมาย

     กำหนดการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

     ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

     ภาพกิจกรรมภายในงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

     ภาพกิจกรรมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รูปข่าว