หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร

วันที่ 07 เมษายน 2564

               วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านอาหารของไทย ประจำปี 2563 และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564-2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) รวมถึงพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103489 EventGallery103490 EventGallery103491 EventGallery103492 EventGallery103493 EventGallery103494 EventGallery103495
  • EventGallery103489
  • EventGallery103490
  • EventGallery103491
  • EventGallery103492
  • EventGallery103493
  • EventGallery103494
  • EventGallery103495

รูปข่าว