หน้าข่าว

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 05 เมษายน 2564

               วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
               ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 กรุงเทพฯ และถ่ายทอดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) และ Web Conference ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103447 EventGallery103448 EventGallery103449 EventGallery103450 EventGallery103451 EventGallery103452 EventGallery103453 EventGallery103454 EventGallery103455 EventGallery103456 EventGallery103457 EventGallery103458 EventGallery103459
 • EventGallery103447
 • EventGallery103448
 • EventGallery103449
 • EventGallery103450
 • EventGallery103451
 • EventGallery103452
 • EventGallery103453
 • EventGallery103454
 • EventGallery103455
 • EventGallery103456
 • EventGallery103457
 • EventGallery103458
 • EventGallery103459

รูปข่าว