หน้าข่าว

เปิดพิธี Kick off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.สตูล

วันที่ 02 เมษายน 2564

               วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดพิธี Kick off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสตูล ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร นายธาดา หวาสกุล ม.9 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนการขุดสระกักเก็บน้ำ ขนาด 2,100 ลบ.ม. พร้อมร่วมกันหว่านปอเทืองในบริเวณแปลงเกษตรกร โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่สตูล นางปิยรัตน์ ลัภกิตโร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หมอดินอาสา เกษตรกร และจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมต้อนรับ
               โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยโครงการนี้จะสนับสนุนการขุดบ่อเก็บกักน้ำในพื้นที่เกษตรกร สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดสตูล มี 6 อำเภอ 13 ตำบล เข้าร่วมโครงการ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 47 ราย มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 165 ราย มีจ้างงานระดับตำบลจำนวน 20 ราย


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery103387 EventGallery103388 EventGallery103389 EventGallery103390 EventGallery103391 EventGallery103392 EventGallery103393
  • EventGallery103387
  • EventGallery103388
  • EventGallery103389
  • EventGallery103390
  • EventGallery103391
  • EventGallery103392
  • EventGallery103393

รูปข่าว