หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้าง จ.ปัตตานี

วันที่ 03 เมษายน 2564

               วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน นายเจริญ ทองปล้องโต ประธานกลุ่มฯ มีสมาชิก 17 ราย พื้นที่กว่าร้อยไร่ ซึ่งประสบปัญหานาทิ้งร้างเนื่องจากมีน้ำท่วมและได้ผลผลิตต่ำ จึงเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรให้การตอบรับโครงการฯ เป็นอย่างดีและมีความสนใจจะขยายพื้นที่เป็นเกษตรผสมผสานให้มากขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบพึ่งพาตนเองได้ให้แก่ชุมชนต่อไป
               จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมแปลงและร่วมกิจกรรมปล่อยปลาในแปลงของนางจันทรา มัยคามิ สมาชิกกลุ่มนายเจริญ ทองปล้องโต พื้นที่ 9 ไร่เดิมเป็นนาทิ้งและมีน้ำท่วมในฤดูฝน ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแปลงเป็นเกษตรผสมผสานปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสวนครัว เป็นต้น


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103367 EventGallery103368 EventGallery103369 EventGallery103370 EventGallery103371 EventGallery103372 EventGallery103373 EventGallery103374 EventGallery103375
  • EventGallery103367
  • EventGallery103368
  • EventGallery103369
  • EventGallery103370
  • EventGallery103371
  • EventGallery103372
  • EventGallery103373
  • EventGallery103374
  • EventGallery103375

รูปข่าว