หน้าข่าว

มอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน ในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่ 01 เมษายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2563 นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชบรรจุใหม่ "ยิ่งทำมาก ยิ่งเรียนรู้เร็ว ยิ่งทำมาก ยิ่งเก่ง" ในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาที่ดินอัจฉริยะ ซึ่งจัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีเนื้อหาการปฐมนิเทศเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญ วัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพรวมองค์กรของกรมฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 


EventGallery103354 EventGallery103355 EventGallery103356 EventGallery103357
  • EventGallery103354
  • EventGallery103355
  • EventGallery103356
  • EventGallery103357

รูปข่าว