หน้าข่าว

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 01 เมษายน 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ กองคลัง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรของเกษตรกรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนำข้อมูลไปเป็นแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103321 EventGallery103322 EventGallery103323 EventGallery103324 EventGallery103325 EventGallery103326 EventGallery103327 EventGallery103328 EventGallery103329 EventGallery103330 EventGallery103331 EventGallery103332 EventGallery103333
 • EventGallery103321
 • EventGallery103322
 • EventGallery103323
 • EventGallery103324
 • EventGallery103325
 • EventGallery103326
 • EventGallery103327
 • EventGallery103328
 • EventGallery103329
 • EventGallery103330
 • EventGallery103331
 • EventGallery103332
 • EventGallery103333

รูปข่าว