หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 30 มีนาคม 2564

               วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ) ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งให้ทราบถึงการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ) ปี 2564-2565 การกำหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการฯ ปี 2564 เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 

EventGallery103263 EventGallery103264 EventGallery103265 EventGallery103266 EventGallery103267 EventGallery103268 EventGallery103269 EventGallery103270 EventGallery103271 EventGallery103272 EventGallery103273 EventGallery103274
 • EventGallery103263
 • EventGallery103264
 • EventGallery103265
 • EventGallery103266
 • EventGallery103267
 • EventGallery103268
 • EventGallery103269
 • EventGallery103270
 • EventGallery103271
 • EventGallery103272
 • EventGallery103273
 • EventGallery103274

รูปข่าว