หน้าข่าว

ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก

วันที่ 26 มีนาคม 2564

                วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลกในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมลงพื้นที่เพื่อวางแผนการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบแปลงเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นส่วนงานที่สำคัญให้พร้อมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ภาพ : นายธีรเทพ รังคะราช เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพด.ร้อยเอ็ด
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4


EventGallery103246 EventGallery103247 EventGallery103248 EventGallery103249 EventGallery103250 EventGallery103251 EventGallery103252 EventGallery103253 EventGallery103254 EventGallery103255 EventGallery103256
 • EventGallery103246
 • EventGallery103247
 • EventGallery103248
 • EventGallery103249
 • EventGallery103250
 • EventGallery103251
 • EventGallery103252
 • EventGallery103253
 • EventGallery103254
 • EventGallery103255
 • EventGallery103256

รูปข่าว