หน้าข่าว

ประชุมแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

วันที่ 29 มีนาคม 2564

               วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 ร่วมประชุมและการตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


รายงาน/ภาพ :  Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


EventGallery103243 EventGallery103244 EventGallery103245
  • EventGallery103243
  • EventGallery103244
  • EventGallery103245

รูปข่าว