หน้าข่าว

ร่วมกิจกรรม สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

วันที่ 29 มีนาคม 2564

                วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” และมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายสรุปในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ได้รับรู้และแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 รวมทั้งรับทราบแนวปฏิบัติต่อการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ID IA IR Chat) ตามนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและส่งต่อข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery103233 EventGallery103230 EventGallery103231 EventGallery103232
  • EventGallery103233
  • EventGallery103230
  • EventGallery103231
  • EventGallery103232

รูปข่าว