หน้าข่าว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอต่าง ๆ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลาราชการ

วันที่ 17 มีนาคม 2564

          ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตร เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอต่าง ๆ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในเวลาราชการ

          >> รายชื่อสำนักงานเกษตรอำเภอที่เปิดรับสมัคร

รูปข่าว