หน้าข่าว

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 09 มีนาคม 2564

headerขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อheader
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที่ 2/2563


         โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 20 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตนักบริหาร ทั้งในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนและองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ที่ต้องการความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการเพื่อผลประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร

         กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564

         ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดก็ได้จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกพรับรอง

         เว็บไซต์ : http://phd-pa.ru.ac.th/

         แผ่นพับประชาสัมพันธ์ :  คลิ๊กที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลด
รูปข่าว