หน้าข่าว

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 05 มีนาคม 2564

headerการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์header

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กรไว้ เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 


WE ARE HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร 


ความหมาย

                WE ARE : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                H : Honesty : มีคุณธรรม 

                O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน 

                P : Prompt to Change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

                E : Establish : สร้างสรรค์

รูปข่าว