หน้าข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

               วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดและให้โอวาทในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0 และ PMQA หมวด 1) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้กับคณะทำงานฯ เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินได้รับการยกระดับการบริหารจัดการและรับรองการเป็นระบบราชการ 4.0 และได้รับรางวัลเลิศรัฐทั้ง 2 ประเภทรางวัล ซึ่งมี คณะทำงานประเมินและจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0 และ PMQA หมวด 1 การนำองค์การ) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

               การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 และ PMQA หมวด 1 การนำองค์การ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนผลงานและผ่านการประเมินในขั้นถัดไป 


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery102610 EventGallery102611 EventGallery102612 EventGallery102613 EventGallery102614 EventGallery102615 EventGallery102616 EventGallery102617 EventGallery102618 EventGallery102619 EventGallery102620 EventGallery102621 EventGallery102622 EventGallery102623
 • EventGallery102610
 • EventGallery102611
 • EventGallery102612
 • EventGallery102613
 • EventGallery102614
 • EventGallery102615
 • EventGallery102616
 • EventGallery102617
 • EventGallery102618
 • EventGallery102619
 • EventGallery102620
 • EventGallery102621
 • EventGallery102622
 • EventGallery102623

รูปข่าว