หน้าข่าว

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำชุดวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

headerชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGsheader

         สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ เครือข่ายประสานงาน หรือประชาชน ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

         ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดชุดวิดีทัศน์ : https://rb.gy/bvrft8

         YouTube Channel :  https://www.youtube.com/channel/UCjMyIXHto5XgR2cSvX4I2xA
รูปข่าว