หน้าข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูล (LDN) ของประเทศไทย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

               วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูล (LDN) ของประเทศไทย โดยมี ดร.พิทยา ลิ่มทอง ที่ปรึกษากรมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย และนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงานการประชุม ซึ่งแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) เพื่อกำหนดมาตรการการจัดการที่ดินเสื่อมโทรมระดับพื้นที่กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 ในการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินโครงการฯ ขั้นตอนการดำเนินงาน และในโอกาสนี้มีการบรรยายข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อกำหนดมาตรการการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่ โดย นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี (รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดินเขต 3) ในช่วงบ่ายจะเป็นการระดมความคิดเห็นและ Workshop เพื่อกำหนดแนวทางในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญกรมฯ นักวิชาการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดินEventGallery102609 EventGallery102595 EventGallery102596 EventGallery102597 EventGallery102598 EventGallery102599 EventGallery102600 EventGallery102601 EventGallery102602 EventGallery102603 EventGallery102604 EventGallery102605 EventGallery102606 EventGallery102607
 • EventGallery102609
 • EventGallery102595
 • EventGallery102596
 • EventGallery102597
 • EventGallery102598
 • EventGallery102599
 • EventGallery102600
 • EventGallery102601
 • EventGallery102602
 • EventGallery102603
 • EventGallery102604
 • EventGallery102605
 • EventGallery102606
 • EventGallery102607

รูปข่าว