หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

               วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ คณะกรรมการสวัสดิการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

               การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดินในปีที่ผ่านมา การพิจารณาจัดทำระบบฌาปนกิจออนไลน์ (Web Application) และการพิจารณาจัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดินวิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งที่ 3


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery102578 EventGallery102579 EventGallery102580 EventGallery102581 EventGallery102582 EventGallery102583 EventGallery102584 EventGallery102585 EventGallery102586 EventGallery102587 EventGallery102588 EventGallery102589 EventGallery102590 EventGallery102591 EventGallery102592 EventGallery102593
 • EventGallery102578
 • EventGallery102579
 • EventGallery102580
 • EventGallery102581
 • EventGallery102582
 • EventGallery102583
 • EventGallery102584
 • EventGallery102585
 • EventGallery102586
 • EventGallery102587
 • EventGallery102588
 • EventGallery102589
 • EventGallery102590
 • EventGallery102591
 • EventGallery102592
 • EventGallery102593

รูปข่าว