หน้าข่าว

เปิดงานรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืชโดยการไถกลบ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

               วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสากล ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานในการจัดงาน "รณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืชโดยการไถกลบ" เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้เกษตรกรในพื้นที่ ลด-ละ-เลิก การเผาวัสดุทางการเกษตร สร้างความตระหนักในเรื่องของควันไฟที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการทำลายหน้าดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์ ของการไถกลบตอซังพืช และการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้เหมาะสมภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สาธิตการไถกลบตอซังพืช พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เช่น ส่งมอบบัตรดินดี, แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน, Zoning by Agri-Map ฯลฯโดยดำเนินการในพื้นที่แปลงนาสาธิต นางสุระพี กัสโป บ้านกั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 100 ราย เป็นอย่างดียิ่ง


รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5


EventGallery102568 EventGallery102569 EventGallery102570 EventGallery102571 EventGallery102572 EventGallery102573 EventGallery102574 EventGallery102575 EventGallery102576
  • EventGallery102568
  • EventGallery102569
  • EventGallery102570
  • EventGallery102571
  • EventGallery102572
  • EventGallery102573
  • EventGallery102574
  • EventGallery102575
  • EventGallery102576

รูปข่าว