หน้าข่าว

ประชุมภายในกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

               วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เป็นประธานการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานปีที่ผ่านมา โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร


รายงาน/ภาพ : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินEventGallery102519 EventGallery102520 EventGallery102521 EventGallery102522 EventGallery102523 EventGallery102524 EventGallery102525 EventGallery102526 EventGallery102527 EventGallery102528 EventGallery102529 EventGallery102530 EventGallery102531 EventGallery102532
 • EventGallery102519
 • EventGallery102520
 • EventGallery102521
 • EventGallery102522
 • EventGallery102523
 • EventGallery102524
 • EventGallery102525
 • EventGallery102526
 • EventGallery102527
 • EventGallery102528
 • EventGallery102529
 • EventGallery102530
 • EventGallery102531
 • EventGallery102532

รูปข่าว